Cena za stavebný dozor sa odvíja od rozpočtových nákladov stavby, činností a počtu návštev na stavbe ktoré od dozora stavebník požaduje.Podrobný popis činností drobné stavby hrubá stavba RD holodom dom na kľúč
oboznámenie sa s realizačným projektom stavby a projektom pre stavebné povolenie a ich kontrola
potvrdenie tlačiva o vykonávaní stavebného dozoru na stavbe pre vydanie stavebného povolenia stavebným úradom
"spolupráca s investorom na tvorbe cenových ponúk pre výstavbu domu od osvedčených stavebných firiem, pripomienkovanie a kontrola znenia ""Zmluvy o dielo""- podmienky odstúpenia od zmluvy, termíny odovzdania, platby..."
"kontrola vedenia stavebného denníka po celý čas výstavby, od prvého dňa prípravných prác na stavenisku až po odstránenie nedostatkov skutočného realizovania stavby podľa podmienok kolaudačného rozhodnutia"
odsúhlasenie zmien materiálu a technológie výstavby
kontrola staveniska pred začatím výstavby X
prebratie základovej škáry pred betonážou základov X
"prebratie zhutneného štrkového lôžka a výstuže podkladného betónu (základovej dosky)- kontrola frakcie kameniva, úroveň zhutnenia, hrúbky ŽB dosky, previazanie karisiete."
prebratie zvislých nosných prvkov prvého nadzemného podlažia (nosné a obvodové murivo, výstuž stĺpov) X
kontrola a prebratie výstuže schodiskového ramena pred betonážou X
prebratie výstuže vencov pred betonážou X
kontrola nosných prvkov drevenej konštrukcie alebo oceľovej konštrukcie krovu X
"prebratie strešnej krytiny- dôraz na dôkladne prevedenú prácu, kontrola latovania, strešnej fólie, spojovacieho materiálu a oplechovania komína, kontrola klampiarskych prvkov a bleskozvodu" X
dohľad pri murovaní priečok- kontrola spojiva, väzby (spoju) muriva k nosnej stene, X X
dohľad nad správnym osadením okien a dverí- kontrola kovania, profilu a tesnenia. X X
prebratie rozvodov vodovodného potrubia a vykurovania- kontrola tlakovej skúšky, X X
kontrola použitého materiílu pri elektroinštalácii podľa zmluvy o dielo X X
"prevzatie vnútorných MVC alebo sádrových omietok- kontrola rovinatosti, použitia adhézneho mostíka (betonkontakt) pred omietaním" X X
"dohľad pred a pri betonáži poteru- prebratie tepelnej izolácie podláh, dodržanie dilatácie a rovinatosti betónového poteru" X X
"prebratie SDK konštrukcie- použitie parozábrany, dôraz na dôkladne prevedenú prácu pri zatepľovaní stropnej konštrukcie, typu SDK, profilov, počtu spojov na m2 a mb, spojov k stenám. " X X
"dôsledná kontrola obkladačských prác- použitie vhodného lepidla, typu penetrácie, dodržanie dilatačných špár, hydroizolácie sprchovacieho kúta, osadenie vane, vaničky, a Geberitu, kontrola technologického postupu kladenia obkladov a dlažieb." X X X
kontrola obmurovania a napojenia krbovej vložky na komínové teleso, vyžiadanie revízie komínu kominárom X X X
"dôsledná kontrola pri zatepľovacích prácach- typ a výrobca použitého lepidla, sieťky, kotiev, penetrácie, druhu a štruktúry zrna fasádnej omietky s dôrazom na správny technologický postup pri zatepľovaní" X X X
prevzatie laminátových podláh, rohových a prechodových líšt, osadenia interiérových dverí a maľovky X X X
kontrola celej stavby, návrh na odstránenie nedostatkov, prebratie stavby odovzdávajúcim protokolom X X X
účasť na kolaudačnom konaní a dozor nad odstránením kolaudačných chýb X X X
Konečná cena za vykonanú prácu vrátane nákladov na dopravu 150,00 € 430,00 € 780,00 € 930,00 €
Tvorba www stránok! www.nainternete.sk